Sunday, September 30, 2012

Khala' Ntandane Yakwa Mthwakazi Engela Mama Nobaba.( Mantengwane ) ,,,,

Nanko Okwenzakeleyo esigodlweni, Amahlolanyama avuka phansi.
Alwehlanga lungehlanga, namhla ubunyonyo buyikutulile indlovu sonke sibhekile abakaMthwakazi mamo nanso indwangu idobha ijekiseni isihamba ihlaba konke ekubonileyo kunye lamadwala lodokotela uqobo.Wonke umlandeli ufisa ukukhohlwa ngosuku lwanamhla oluqale luthembisa ukuthi sizoqhubekela phambili ngokudlala okuhle ebesikwenza imidlalo engamatshumi amabili lantathu edlulileyo, kuhle kwavukela phezu kwethu okungabafanyana sekuncedwe yikuthi iqembu beselidabule ilizwe kambe umango wasemalahleni lowokuya esigodlweni asowokudlala kungaphunyulwanga endleleni. Besiqalise kuhle sibili umdlalo uMaphosa loRio bezibambile phakathi laphakathi kwenkundla abafana benikana ibhola santando abemtapa begijimisa izithunzi zabo kodwa ngemva kwemizuzu elitshumi lanhlanu imonos iphiwe ibhola lokutshaywa limile phandle nje kwebhokisi lethu wahle walisukumisa unkabi lahlangabezwa ngekhanda ngumgadli wemtapa walithela phakathi kwajabula abasizondayo, ngomzuzu ongamatshumi amane umaphosa uthathelwe ibhola ngumfana wemonos ogijime wangena ebhokisini wakhulula imamba walivimba uAriel kwazekwabakathathu imvimbi zethu bezilokhu zikhangelele ukuthi unompembe uzotshaya ethi umdlali wemtapa umi kubi kodwa phinde kwazihlohlela elesibili, sihambe ekuphumuleni behlohle amabili thina singela. Ngehlandla lesibili sizamile kodwa amadino ebesesenzela bakithi sihlasele kakhulukazi kwathi ishoti lika Rio lakhutswha emzileni sesiseqa sitholile lamabhola la atshaywa nxa invimbizeqembu eliphikisayo ethe akhabela phandle kodwa phinde silibone igedi. Umqeqetshi uKK ungenisile abanye abadlali abanjengo Heriten oguqule umdlalo kakhulu lochikaka lomfana olekusasa enhle kuBosso uOzizi yena ophume wabhekana lonozinti wemtapa kodwa bamvimbela. Ihlohle elesithathu imonos singalindelanga ngemva kokuba umfana wabo odlala kwesokudla ephiwe ibhola wazidlulela nje eciitshile phakathi kwemvimbi zethu wasikiza uAriel wahle walala phansi, waphakamisa ikhanda wabona omunye wakhe obegijima wahle wamupha walithela emambuleni elesithathu bahle baziphumela abantu enkundleni sokusobala ukuthi sesitshonile, sizamile ukudinga eyokudla umuthi kodwa kwehlule Kesikhangele ukuthi badlale njani abafana
Ariel nguye obengcono kulabo bonke usisizile kakhulu beziyongena zilandelana namhla 7
Atlast bekusala ubebhayiza bezidlulela nje abafana bemtapa uTshuma uyafuneka laphana 5
Kangwa ubengayisuye esimaziyo 6
Inno uzamile 6
Eric udlale kuhle kodwa kwesinye isikhathi bebembhoda 6
Mthulisi uqale kuhle waphela amabhola ubelahla 5
Rio kabofunda ukupha abanye ibhola isikhathi sikhona bevulisile 6
Bheki bekumsinda 4
Munawa kudingeka ukuthi afake idlabuzane emdlalweni wakhe 5
Mambare bebemhleli ngapha bemnyathela bemlimaza bengafuni ukuthi adlale bemazi ukuthi yingozi ucine ephunyuzwa 6
Milton ubengumgadli wethu kodwa kwalile 4
Abangenileyo
Heriten ungene waguqula umdlalo sicela ukuthi aphiwe amathuba amaningi okudlala 6
Ozizi ulekusasa enhle kaqhubekele phambili 4...The Big Dog

By Sbue
Sent from my BlackBerry® wireless device